Produkcja

Parku Wiatrowego

w Darżynie:

14,5 GWh/a


Produkcja

Elektrowni Biogazowej

w Darżynie:

17 GWh/a

Biogazownia

W po?owie 2013r. Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Dar?yno uruchomi?a Elektrowni? Biogazow? w Dar?ynie. Obiekt dysponuje moc? 2,4MW.


Elektrownie biogazowe, w porównaniu do elektrowni wiatrowych, charakteryzuje efektywniejsze wykorzystanie mocy zainstalowanej. Przewidywany czas pracy z moc? szczytow? wynosi ponad 90%. Oznacza to, ?e mimo i? moc planowanej elektrowni biogazowej jest trzykrotnie mniejsza od mocy istniej?cego parku elektrowni wiatrowych, planowana produkcja energii z biogazu jest wi?ksza ni? w istniej?cej instalacji wiatrowej i wyniesie ponad 17GWh.


W sk?ad instalacji wchodz? m.in. uk?ad podawania substratu, zbiorniki fermentacyjne, szczelne zbiorniki masy pofermentacyjnej oraz zespó? agregatów pr?dotwórczych wytwarzaj?cych energi? elektryczn? w wyniku spalania biogazu.


Podstawowym surowcem s? produkty pochodzenia rolniczego oraz organiczne odpady poprodukcyjne pochodz?ce z przemys?u rolno-spo?ywczego. Cz??? biotechnologiczna wykorzystuje proces mezofilnej fermentacji beztlenowej, w której podawana materia organiczna - substrat - przetwarzana jest przez mikroorganizmy na biogaz. Uzyskiwany w czasie fermentacji biogaz sk?ada si? w 50-65% z metanu, który podawany jest do 2 t?okowych, gazowych silników spalinowych. Ka?dy z silników sprz??ony jest z synchronicznym generatorem elektrycznym o mocy 1,2MW. Ciep?o z ch?odzenia silników wykorzystywane jest do ogrzewania cz??ci biotechnologicznej.


Projekt zosta? zrealizowany z udzia?em ?rodków finansowych Funduszu Spójno?ci Unii Europejskiej – w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko.

Podstaw? udzielenia dofinansowania jest umowa nr POIS/09.04.00-00-040/09-00 z 27.05.2011.

www.pois.gov.pl