Produkcja

Parku Wiatrowego

w Darżynie:

14,5 GWh/a


Produkcja

Elektrowni Biogazowej

w Darżynie:

17 GWh/a

Si?ownie wiatrowe

Firma Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Dar?yno od 2008 roku eksploatuje 3 turbiny wiatrowe Enercon E-82 o ??cznej mocy 6MW. Park elektrowni wiatrowych zlokalizowany jest w Dar?ynie, przy drodze krajowej nr 6, w po?owie drogi mi?dzy L?borkiem i S?upskiem. W miejscu pracy si?owni wiatrowych wyst?puj? korzystne warunki wiatrowe. Czas pracy z moc? szczytow? przekracza 25% a ?rednia roczna produkcja si?ga 14,5GWh.

Parametry techniczne si?owni wiatrowych Enercon E-82:

 • Moc znamionowa: 2000 kW (osi?gana przy pr?dko?ci 12 m/s)
 • ?rednica ?opat wirnika: 82 m
 • Wysoko?? wie?y: 98 m
 • Zasada dzia?ania si?owni: bezprzek?adniowa, wytwarzanie energii przy zmiennych obrotach
 • Wirnik: trzyramienny z regulacj? skr?tu ?opat, aktywne nastawianie na kierunek ruchu powietrza
 • Kierunek ruchów wirnika: zgodnie z ruchem wskazówek zegara
 • Powierzchnia obejmowana zasi?giem ?opat: 5.281m2
 • Materia? wykonania ?opat: ?ywica epoksydowa
 • Zakres obrotów wirnika (pr?dko?? rotacyjna): 6 -18 obr./min.
 • Pr?dko?? liniowa ko?cówek ?opat: 25 – 80 m/s
 • Nastawienie skr?tu ?opat: system niezale?nego ustawiania ka?dej z ?opat
 • Warunki pracy: pr?dko?? wiatru 3 – 25 m/s
 • Progowe pr?dko?ci wiatru:
  • dolny próg odcinaj?cy: 2,5 m/s,
  • górny próg odcinaj?cy: 28 – 34 m/s
 • Zdalny monitoring pracy si?owni: system ENERCON SCADA