Produkcja

Parku Wiatrowego

w Darżynie:

14,5 GWh/a


Produkcja

Elektrowni Biogazowej

w Darżynie:

17 GWh/a

O firmie

Sp?ka Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Dar?yno Sp. z o.o. dzia?a w bran?y energetyki odnawialnej od 2001r.


Firma powsta?a jako sp?ka celowa do realizacji inwestycji budowy Parku Elektrowni Wiatrowych sk?adaj?cego si? z trzech si?owni wiatrowych Enercon E-82 o mocy znamionowej 2 MW ka?da. Park zosta? uruchomiony w pa?dzierniku 2008r. Trudno?ci z uzyskaniem warunkw przy??czenia do sieci elektroenergetycznej dla kolejnych planowanych elektrowni wiatrowych przyczyni?y si? do skierowania zainteresowa? na ?rd?a odnawialne charakteryzuj?ce si? wy?szym wykorzystaniem mocy przy??czeniowej a tak?e wy?sz? stabilno?ci? pracy z punktu widzenia sieci elektroenergetycznej. Podj?to decyzj? o rozpocz?ciu przygotowa? do budowy Elektrowni Biogazowej w Dar?ynie.


W po?owie 2013r. Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Dar?yno uruchomi?a Elektrowni? Biogazow? w Dar?ynie. Obiekt dysponuje moc? 2,4MW.